6” Hoya Silver Splash H.B (12 / case)

6” Hoya Silver Splash H.B (12 / case)

Quantity
6” Hoya Silver Splash H.B (6 / case)

6” Hoya Silver Splash H.B (6 / case)

Quantity
6”Calathea Shine Star (12 / case)

6”Calathea Shine Star (12 / case)

Quantity
6”Calathea Flame Star (12 / case)

6”Calathea Flame Star (12 / case)

Quantity
6” Zamioculcas ZZ (12 / case)

6” Zamioculcas ZZ (12 / case)

Quantity
6” Zamioculcas BLACK ZZ (12 / case)

6” Zamioculcas BLACK ZZ (12 / case)

Quantity
6” Stromanthe Triostar (12 / case)

6” Stromanthe Triostar (12 / case)

Quantity
6” Pothos (12 / case)

6” Pothos (12 / case)

Quantity
6” Philodendron Warscewiczii Aurea (12 / case)

6” Philodendron Warscewiczii Aurea (12 / case)

Quantity
6” Philodendron Warscewiczii Aurea (6 / case)

6” Philodendron Warscewiczii Aurea (6 / case)

Quantity
6” Philodendron Silver Sword (12 / case)

6” Philodendron Silver Sword (12 / case)

Quantity
6” Philodendron Minima (12 / case)

6” Philodendron Minima (12 / case)

Quantity
6” Philodendron Minima (6 / case)

6” Philodendron Minima (6 / case)

Quantity
6” Philodendron Mican (12 / case)

6” Philodendron Mican (12 / case)

Quantity
6” Philodendron Mia (12 / case)

6” Philodendron Mia (12 / case)

Quantity
6” Philodendron Mia (6 / case)

6” Philodendron Mia (6 / case)

Quantity
6” Philodendron Green Princess (12 / case)

6” Philodendron Green Princess (12 / case)

Quantity
6” Philodendron Green Princess (6 / case)

6” Philodendron Green Princess (6 / case)

Quantity
6” Phi. Lemon Lime (US PP20757) (12 / case)

6” Phi. Lemon Lime (US PP20757) (12 / case)

Quantity
6” Monstera Swiss Cheese (12 / case)

6” Monstera Swiss Cheese (12 / case)

Quantity
6” Monstera Peru (12 / case)

6” Monstera Peru (12 / case)

Quantity
6” Monstera Deliciosa (12 / case)

6” Monstera Deliciosa (12 / case)

Quantity
6” Ficus Lyrata Bush (12 / case)

6” Ficus Lyrata Bush (12 / case)

Quantity
6” Ficus Lyrata Bambino/ Little Fiddle (12 / case)

6” Ficus Lyrata Bambino/ Little Fiddle (12 / case)

Quantity
6” Ficus Burgundy (12 / case)

6” Ficus Burgundy (12 / case)

Quantity